dydaktyczne / wykładowca

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Stanowisko: wykładowca

Miejsce pracy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej, Pracownia Gimnastyki / Katedra Tańca i Gimnastyki

Opis stanowiska i zadań: Prowadzenie zajęć dydaktycznych z jogi

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

1.       Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

2.       Ze względu na specjalność Instruktor Tańca Terapeutycznego zalecane jest ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia.

3.       Uprawnienia do prowadzenia zajęć z jogi potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

4.       Dobra znajomość języka angielskiego

5.       Dobrze widziany dorobek naukowy z IF z zakresu Nauk o Kulturze Fizycznej

Wykaz wymaganych dokumentów:

–         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

–         CV, kwestionariusz osobowy,

–         odpis dyplomu magisterskiego,

–         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

–         ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r.,

oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Termin i miejsce składania ofert:  14.12.2021 r., Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Pracowni Gimnastyki”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.01.2022 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biskup@awf.poznan.pl