dydaktyczne / wykładowca

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Konkurs na stanowisko: wykładowca

Wydział i Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej, Pracownia Gimnastyki / Katedra Tańca i Gimnastyki

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Opis stanowiska i zadań: Działalność badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk o kulturze fizycznej

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

1.       Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2.       Osoba ubiegająca się o stanowisko wykładowcy winna przedstawić :

–         spis publikacji dotyczących zagadnień zgodnych z linią badawczą Zakładu (aging, aktywność fizyczna, taniec.) – istotne jedynie czasopisma z Impact Factor

3.       Mile widziane doświadczenie zawodowe i dydaktyczne  w zakresie przedmiotów prowadzonych przez Pracownię Gimnastyki

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Wykaz wymaganych dokumentów:

–         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

–         CV, kwestionariusz osobowy,

–         odpis dyplomu magisterskiego,

–         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

–         ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r.,

oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Termin i miejsce składania ofert: 21.09.2021 r., Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Pracowni Gimnastyki”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2021 r.

Wymagane oświadczenia: Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oferujemy:

–         stabilne zatrudnienie,

–         możliwość rozwoju naukowego,

–          możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biskup@awf.poznan.pl