instruktor

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

 REKTOR                                                                                       Poznań, 2.06.2021 r.

AKADEMII MUZTCZNEJ

im. I. J. PADEREWSKIEGO

W POZNANIU

 

                                                                  REKTOR

                             Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

                                                     ogłasza konkurs otwarty

                                                   na stanowisko instruktora

Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki,

w specjalności fortepian musicalowy w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki

i Edukacji Artystycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które

1.    Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);

2.    Posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności fortepian;

3.    Zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy;

4.    Wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej;

5.    Posiadają umiejętność improwizowania;

6.    Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209 tel. 618568934 następujących dokumentów:

1.    Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie

2.    Kwestionariusz osobowy

3.    CV

4.    Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności fortepian

5.    Informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych

6.    Oświadczenie,  o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)

7.    Oświadczenie, że Akademia  Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Program konkursu zawiera następujące elementy:

Etap I;

Poprowadzenie lekcji śpiewu musicalowego.

Etap II;

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną złożonej dokumentacji dorobku artystycznego

 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 9 lipca 2021.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lipca 2021.

O dacie praktycznego egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msrebro@amuz.edu.pl