instruktor

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

R E K T O R
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko instruktora
w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne,
w specjalności fortepian – pianista-akompaniator
w Szkole Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
·         spełniają wymogi określone w art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
·         posiadają tytuł zawodowy magistra sztuk muzycznych w specjalności gra na fortepianie,
·         wykazują się minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku akompaniatora, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z instrumentalistami,
·         wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej,
·         zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,
·         znają  język polski i angielski w stopniu komunikatywnym. 

Kandydaci na to stanowisko powinni przedstawić następujące dokumenty:
1.       zgłoszenie udziału w konkursie,
2.       kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
3.       uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów muzycznych,
4.       curriculum vitae,
5.       informację o dotychczasowej działalności w formie spisu,
6.       oświadczenie o niekaralności określonej w art. 113 ustawy,
7.       oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy,
8.       zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

Kandydat może ponadto dołączyć: opinie, recenzje oraz nagrania w formie cyfrowej na dowolnym nośniku cyfrowym.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy w języku polskim i angielskim na tematy zawodowe, artystyczne  i pedagogiczne.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie rektora  (pokój 104) lub na adres:
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego; ul. Św. Marcin 87; 61-808 Poznań w terminie do 17 września 2021 r. (decyduje data wpłynięcia).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 września 2021 r.

Obecność kandydatów w dniu rozstrzygnięcia obowiązkowa.
Kandydaci zostaną ustnie poinformowani o wyniku konkursu w dniu jego rozstrzygnięcia.
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na abohdanowicz@amuz.edu.pl