instruktor

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Rektor

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego  w Poznaniu

ogłasza konkurs otwarty  na stanowisko instruktora Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki, w specjalności fortepian w Instytucie Dyrygentury na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

– spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 r., pozycja 1668, „Ustawa”)

– posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności fortepian

– zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy

– wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej

– wykazują umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność

– posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy z dyrygentami

– posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania powierzonych zadań

– posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

 

Kandydaci składają w Sekretariacie Instytutu Dyrygentury, pokój 114, telefon 618568932, następujące dokumenty:

1.   Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie

2.   Kwestionariusz osobowy

3.   CV

4.   Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności fortepian

5.   Informacje o  dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych

6.   Oświadczenie, o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1. Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)

7.   oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

 

Program konkursu zawiera następujące elementy:

Etap I

Towarzyszenie na zajęciach dyrygentury

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną złożonej dokumentacji dorobku artystycznego

 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny

Termin składania wniosków upływa z dniem 09 lipca 2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lipca 2021 r.

O dacie praktycznego egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msrebro@amuz.edu.pl