Kierownik w II Pracowni Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA FUNKCJĘ KIEROWNIKA PRACOWNI

 

INSTYTUCJA:  Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

MIASTO:
Poznań

STANOWISKO:
Kierownik w II Pracowni Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

DYSCYPLINA NAUKOWA:
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

DATA OGŁOSZENIA:
17.04.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
18.05.2023 r.

LINK DO STRONY:
www.uap.edu.pl

Numer referencyjny: 2/WEAiK/2022/2023

SŁOWA KLUCZOWE:
Kierownik pracowni, edukacja artystyczna, malarstwo, działania interdyscyplinarne, praca z przestrzenią, obiekty przestrzenne
 

I Opis:

Dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu ogłasza konkurs na funkcję Kierownika II Pracowni Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 119 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz §83 i §103 – 108 Statutu UAP.

 

II Wymagania stawiane Kandydatom/Kandydatkom:

–  tytuł naukowy doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

– Kandydat/Kandydatka powinien/powinna posiadać udokumentowany dorobek artystyczny w dziedzinie sztuki, dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, jak również doświadczenie w zakresie prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych z zakresu malarstwa oraz działań interdyscyplinarnych (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z przestrzenią, obiektów przestrzennych oraz malarstwa w kontekście przestrzeni). Dobrze widziane jest również doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów twórczych.

– Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna wykazać się znaczącymi osiągnięciami twórczymi jak i doświadczeniem pedagogicznym w w/w zakresie;

– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

 

III Wymagane dokumenty:

· podanie o zatrudnienie

· życiorys zawodowy z zamieszczoną i podpisaną klauzulą:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,

· portfolio dokumentujące dorobek artystyczny,

· wykaz dorobku pedagogicznego lub dydaktycznego,

· opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych,

· proponowany program pracowni,

· oświadczenie o znajomości języka obcego/języków obcych,

· deklaracja, że Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,

· deklaracja, że w przypadku przyjęcia kandydatury podpisane zostanie oświadczenie o przynależności do dziedziny sztuki/dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

· podpisana poniższa klauzula informacyjna dla Kandydatów/Kandydatek do pracy:

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów/Kandydatek do pracy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu  z siedzibą: ul. Aleje Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uap.edu.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

IV W/w dokumenty należy złożyć (lub przesłać pocztą) w Biurze Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, pokój 401, bud. C, Pl. Wielkopolski 9, 61-746 Poznań, w terminie do dnia 18.05.2023 r. (czwartek). Decyduje data wpływu.

 

V  Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych Kandydatów/Kandydatki bez informowania o tym pozostałych oraz prawo do powiadomienia o końcowym wyniku jedynie wybranego/wybraną kandydata/kandydatkę. Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata/kandydatki jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

 

VI Postępowanie konkursowe obejmuje :

1. prezentację prac własnego autorstwa (ew. ich dokumentację) w szczególności z dyscypliny, w której Kandydat/Kandydatka zamierza objąć stanowisko,

2. prezentację proponowanego programu pracowni,

3. rozmowę z Kandydatem/Kandydatką.

 

VII Komisja konkursowa oceni wiedzę Kandydatów/Kandydatek z zakresu sztuki, dorobek artystyczny i predyspozycje do pracy dydaktycznej, a następnie dokona wyboru Kandydata/Kandydatki, któremu/której zostanie powierzona funkcja Kierownika II Pracowni Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Komisja zastrzega sobie prawo uznania konkursu za nierozstrzygnięty.

 

VIII Osoba wyłoniona w drodze konkursu, zobowiązana będzie uzyskać stosowne zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przypadku braku uzyskania takiego zaświadczenia Uniwersytet zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru osoby, która uzyskała kolejną pozycję w konkursie.

 

IX Rozstrzygnięcie konkursu: rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 24.05.2023 r. (środa) o godz. 12.00, w pokoju 401, budynek C, przy Pl. Wielkopolskim 9, w Poznaniu.

 

  O wyniku konkursu każdy z Kandydatów/Kandydatek zostanie powiadomiony w dniu i miejscu konkursu tj. 24.05.2023 r. o godz. 15.00, w pokoju 401, budynek C, przy Pl. Wielkopolskim 9, w Poznaniu.

 

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego www.bazaogloszen.nauka.gov.pl

2. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu- tablica ogłoszeń. Strona internetowa szkoły

3. Strona internetowa Komisji Europejskiej

 

 

Załączniki