Kierownik w IV Pracowni Filmu Eksperymentalnego na Wydziale Animacji i Intermediów

Wydział Animacji i Intermediów
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA FUNKCJĘ KIEROWNIKA PRACOWNI 

INSTYTUCJA: Wydział Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz  w Poznaniu 

MIASTO: Poznań 

STANOWISKO: Kierownik w IV Pracowni Filmu  Eksperymentalnego na Wydziale Animacji i  Intermediów 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

DATA OGŁOSZENIA: 23.09.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.10.2022 r. 

LINK DO STRONY: www.uap.edu.pl 

Numer referencyjny: 1/WAiI/2022/2023

SŁOWA KLUCZOWE: kierownik pracowni, intermedia, film eksperymentalny,  sztuka współczesna

I Opis: Dziekan Wydziału Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu ogłasza konkurs na funkcję Kierownika IV Pracowni Filmu Eksperymentalnego na Wydziale  Animacji i Intermediów. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 119  ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz §83 i  §103 – 108 Statutu UAP. 

II. Wymagania stawiane Kandydatom/Kandydatkom: 

– tytuł co najmniej doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; 

– Kandydat/Kandydatka powinien/powinna posiadać udokumentowany dorobek artystyczny w dziedzinie  sztuki, dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, jak również doświadczenie w zakresie prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych z zakresu filmu eksperymentalnego; 

– Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna wykazać się znaczącymi osiągnięciami twórczymi jak i  doświadczeniem pedagogicznym w w/w zakresie; 

– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. 

III. Wymagane dokumenty: 

• podanie o zatrudnienie 

• życiorys zawodowy z zamieszczoną i podpisaną klauzulą: 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż:  imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb aktualnej rekrutacji. 

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, odpis dyplomu nadania stopnia  naukowego doktora sztuki, 

• portfolio dokumentujące dorobek artystyczny, 

• wykaz dorobku pedagogicznego lub dydaktycznego, 

• opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych, 

• proponowany program pracowni, 

• oświadczenie o znajomości języka obcego/języków obcych, 

• deklaracja, że Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu będzie  podstawowym miejscem pracy, 

• deklaracja, że w przypadku przyjęcia kandydatury podpisane zostanie oświadczenie o  przynależności do dziedziny sztuki/dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, • podpisana poniższa klauzula informacyjna dla Kandydatów/Kandydatek do pracy: 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów/Kandydatek do pracy: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.  Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Uniwersytet Artystyczny im.  Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą: ul. Aleje Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@uap.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane  stanowisko pracy. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26  czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu  rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów  upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby  upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków  służbowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,  prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest  dobrowolne. 

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane  profilowaniu.

IV. W/w dokumenty należy złożyć (lub przesłać pocztą) w Biurze Dziekana Wydziału Animacji i  Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, pokój 401, bud. C, Pl. Wielkopolski 9, 61-746 Poznań, w terminie do dnia 21.09.2022 r.. Decyduje data wpływu. 

V. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia  na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych Kandydatów/Kandydatki bez informowania o tym  pozostałych oraz prawo do powiadomienia o końcowym wyniku jedynie wybranego/wybraną kandydata/ kandydatkę. Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata/kandydatki jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i nie pociąga za sobą konieczności  jej uzasadnienia. 

VI.Postępowanie konkursowe obejmuje : 

1. prezentację prac własnego autorstwa (ew. ich dokumentację) w szczególności z dyscypliny, w której  Kandydat/Kandydatka zamierza objąć stanowisko, 

2. prezentację proponowanego programu pracowni, 

3. rozmowę z Kandydatem/Kandydatką. 

VII. Komisja konkursowa oceni wiedzę Kandydatów/Kandydatek z zakresu sztuki, dorobek artystyczny i  predyspozycje do pracy dydaktycznej, a następnie dokona wyboru Kandydata/Kandydatki, któremu/której  zostanie powierzona funkcja Kierownika IV Pracowni Filmu Eksperymentalnego na Wydziale  Animacji i Intermediów. Komisja zastrzega sobie prawo uznania konkursu za nierozstrzygnięty. 

VIII. Osoba wyłoniona w drodze konkursu, zobowiązana będzie uzyskać stosowne zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przypadku braku uzyskania takiego  zaświadczenia Uniwersytet zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru osoby, która uzyskała kolejną pozycję w konkursie. 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 24.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00, w pokoju 204, budynek C, przy Pl. Wielkopolskim 9, w Poznaniu. 

X. O wyniku konkursu każdy z Kandydatów/Kandydatek zostanie powiadomiony w dniu i miejscu konkursu  tj. 24.10.2022 r. o godz. 15.00, w pokoju 401, budynek C, przy Pl. Wielkopolskim 9, w Poznaniu. 

Do wiadomości: 

1. Strona internetowa Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego www.bazaogloszen.nauka.gov.pl

2. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu- tablica ogłoszeń. Strona internetowa szkoły 

3. Strona internetowa Komisji Europejskiej