lektor języka angielskiego

Politechnika Poznańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Za zgodą JM Rektora Politechniki Poznańskiej

Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na 2 stanowiska Lektora języka angielskiego

w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, filologia angielska.

Zatrudnienie w Centrum Języków i Komunikacji od 01.10.2021 r. do 31.08.2022 r. umowa o pracę na czas określony.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami),
w Statucie Politechniki Poznańskiej – Uchwała Nr 225/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 maja 2020 r. oraz Zasadami polityki kadrowej – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz posiadają następujące kwalifikacje:

1.    stopień naukowy doktora, tytuł magistra filologii angielskiej lub językoznawstwa,

2.    umiejętności i doświadczenie (minimum 1 rok) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla dorosłych,

3.    przygotowanie pedagogiczne,

4.    znajomość programów komputerowych (pakiet Office) i ich obsługi,

5.    dyspozycyjność, komunikatywność i przedsiębiorczość w wykonywaniu zadań dydaktycznych
i organizacyjnych w Centrum Języków i Komunikacji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.    podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dyrektora Centrum Języków i Komunikacji,

2.    CV,

3.    arkusz kwalifikacyjny*,

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

5.    odpisy dyplomów,

6.    odpisy posiadanych kursów,

7.    referencji z poprzednich miejsc pracy,

8.    oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy*,

9.    oświadczenie, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)*,

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają wymagane dokumenty listem poleconym na adres Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań do dnia 25.06.2021 r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.06.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, ogłaszający konkurs dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

 

*Dokumenty dostępne do pobrania na www.clc.put.poznan.pl

 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, PI. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.   Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

3.   Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22’ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany
w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4.   Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.   Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania
a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9.   W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.jesse@put.poznan.pl