Lektor – Koordynator Centrum Językowego

Centrum Językowe w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ 800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Centrum Językowe w Poznaniu ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌poszukuje kandydatów i kandydatek ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Lektor     –     Koordynator Centrum Językowego

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ ‌dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

pensum dydaktyczne 540 godzin

Miejsce‌ ‌pracy:‌ ‌Poznań

 

Zadania na stanowisku:

 • Część dydaktyczna: 
  • prowadzenie zajęć ze studentami w wymiarze określonym pensum,
  • przygotowanie sylabusów do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
  • weryfikacja efektów uczenia się zgodnie ze standardami uczelnianymi, przygotowanie i uzupełnianie protokołów potwierdzających osiągnięte przez studentów efekty uczenia się.
 • Część organizacyjna: 
  • przygotowanie oferty zajęć dydaktycznych oraz ich obsady na dany rok akademicki, 
  • współpraca przy tworzeniu budżetu Centrum Językowego, 
  • weryfikacja i zatwierdzanie sylabusów do zajęć dydaktycznych wszystkich lektorów zatrudnionych w danym kampusie,
  • weryfikacja efektów uczenia się u studentów, a w szczególności w zakresie testów diagnostycznych na poziomie B2, 
  • weryfikacja standardów nauczania poprzez prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych oraz czuwania nad przebiegiem ankiet ewaluacyjnych, 
  • wydawanie decyzji w sprawach studenckich z ramienia Dziekana (w ramach obowiązujących na uczelni aktów prawnych),
  • współpraca z pozostałymi działami uczelni, w celu zapewnienia płynności pracy Centrum Językowego, 
  • kontakt z lokalnymi wydawnictwami, w celu zapewnienia najwyższej jakości oferty książkowej dla studentów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania‌ ‌tytułu zawodowego magistra, w dziedzinie: Filologii angielskiej/ Ośrodka Studiów Amerykańskich lub Lingwistyki stosowanej z językiem angielskim, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i wyżej,
 • Komunikatywna znajomość języka polskiego;
 • Przynajmniej 3-letniego doświadczenia w pracy na uczelni wyższej w prowadzeniu kursów akademickich dla grup o profilu ogólnym (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kursów specjalistycznych o profilu biznesowym lub psychologicznym),
 • Doświadczenia w pracy ze studentami zagranicznymi,
 • Doświadczenia w przygotowaniu sylabusów do zajęć,
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć online w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz narzędzi typu Google Classroom oraz Google Meet (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć hybrydowych, z częścią grupy zdalnie, a z częścią w budynku),
 • Znajomości platform e-learningowych wykorzystywanych przy nauce języka angielskiego,
 • Wysokich umiejętności komunikacyjnych niezbędnych we współpracy z lektorami oraz innymi działami uczelni, które mają wpływ na organizację pracy Centrum Językowego,
 • Wysokich umiejętności organizacyjnych,
 • Otwartości, gotowości do prowadzenia zajęć o różnej modalności,
 • Gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌,
 • Gotowości do pełnienia funkcji Koordynatora,
 • Deklaracji‌ ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych,
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego,
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych,
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim,
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌ ‌ ‌
 • kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ tytułu zawodowego magistra.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem przycisku APLIKUJ.

 

Termin nadsyłania aplikacji: 07.07.2022 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.07.2022 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2022 r.

 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia dydaktyczne – 50% oceny;
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne  –50 % oceny.
   

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji
 • Aleksandra Gutkowska- Maciejuk – Członkini Komisji
 • Anna Szaniawska – Członkini Komisji
 • Anna Zając –  Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.