Lektor

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:

1)      Stopień zawodowy licencjata i/lub magistra filologii

2)      Kilkuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej

3)      Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w praktycznym nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego oraz języka chińskiego klasycznego

4)      Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

5)      Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość innych chińskich dialektów oraz przygotowanie do nauczania takich przedmiotów jak: konwersacje na poziomie zaawansowanym, lektura tekstów specjalistycznych, kompozycja tekstu.

6)      Znajomość języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie natywnym.

 

The competition is open to individuals who meet the requirements specified in Article 113 of the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Journal of Laws of 2021, item 478, i.e. Article 113) and who meet the following requirements:

1)     Licentiate or MA degree in philology,

2)     several years of teaching experience,

3)     excellent educational background regarding teaching classical Chinese and Chinese as 

      a foreign language,

4)     good knowledge of written and spoken English

5)     good knowledge of other Chinese dialects and educational background for teaching 

      subjects such as: conversations in advanced level, reading specialist texts, text

      composition will be an asset

6)     native knowledge of the Chinese language

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kasiab13@amu.edu.pl