Profesor uczelni

Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza

KONKURS

na stanowisko Profesora uczelni

w Katedrze Mikroekonomii

 

ZADANIA:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności Katedry na studiach I i II-ego stopnia, w szczególności z przedmiotów dotyczących mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej,

– prowadzenie badań naukowych w obszarze mikroekonomii, w tym dotyczących teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw i publikowanie wyników tych analiz,

– udział w pracach organizacyjnych na rzecz UEP.

WYMAGANIA:

– stopień naukowy doktora habilitowanego lub równorzędny,

– legitymowanie się dorobkiem naukowym udokumentowanym osiągnięciami o wartości minimum 500 punktów przeliczeniowych za cały okres działalności naukowej,

– legitymowanie się dorobkiem naukowym określonym przez udziały jednostkowe (o całkowitej wartości punktowej nie mniejszej niż 20 punktów, znajdujące się w roku opublikowania w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego), których suma wynosi co najmniej trzy i łączna wartość punktowa co najwyżej trzech udziałów jednostkowych wynosi co najmniej 210 punktów lub suma wynosi co najmniej dwa i te dwa udziały jednostkowe wypełnione są artykułami w czasopismach za co najmniej 100 punktów każdy lub monografiami z poziomu 2 bądź redakcją naukową takich monografii,

– uzyskanie, w roli kierownika, grantu lub projektu naukowego lub edukacyjnego, lub kierowanie w tym okresie przynajmniej jednym takim grantem, lub projektem lub zespołem w ramach takiego grantu lub projektu,

– uczestnictwo w międzynarodowej działalności naukowej lub edukacyjnej,

– legitymowanie się znaczącymi osiągnięciami dydaktycznymi, w tym w szczególności w zakresie promotorstwa prac dyplomowych lub kształcenia doktorantów,

– legitymowanie się osiągnięciami organizacyjnymi polegającymi na uczestnictwie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością naukową albo dydaktyczną,

– legitymowanie się co najmniej 4-letnim doświadczeniem dydaktycznym w uczelni akademickiej, jednostce badawczej lub jednostce naukowej,

– posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego,

– posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności, albo szczególnych kwalifikacji istotnych dla działalności badawczej
lub dydaktycznej,

– spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close