Profesor uczelni

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

PROREKTOR KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
OGŁASZA KONKURS

na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

1.     Nr referencyjny konkursu:

konkurs_45_WPsychologiiKognitywistyki_profesoruczelni_1_2021

2.     Wymiar czasu pracy: pełen etat

3.     Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;

4.     Przewidywany czas zatrudnienia: od 01.10.2021

I.                 Warunki konkursu określone przez komisje konkursową :

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021, poz. 478 t. j. ze zmianami art. 113) oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Stopień naukowy doktora w zakresie psychologii.
 2. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii.
 3. Dorobek publikacyjny w zakresie psychologii, w tym zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach.
 4. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, kierowania i realizacji zewnętrznych grantów naukowych.
 5. Doświadczenie międzynarodowe potwierdzone współpracą badawczą z naukowcami z zagranicy oraz występowaniem na konferencjach zagranicznych.
 6. Osiągnięcia organizacyjne (w tym zwłaszcza w zakresie organizacji badań naukowych).
 7. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej w zakresie psychologii.
 8. Kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej.
 9. Biegła znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego.

II.               Wymagane dokumenty :

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu;
2. Curriculum Vitae;
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

4. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM); http://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0006/324249/kwestionariusz-osobowy-DLA-KANDYDAToW.docx
5. dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
6. informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
7. inne dokumenty określone przez komisje konkursową
 III.              Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, w terminie do 22. lipca 2021 r. podając numer referencyjny konkursu.

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.      Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.      Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.      Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agawelt@amu.edu.pl