profesor w dziedzinie nauki medyczne

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

REKTOR                                                                                 Poznań, 26 maja 2023

AKADEMII MUZYCZNEJ

im. I.J. PADEREWSKIEGO

         w POZNANIU

 

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora

w dziedzinie nauki medyczne

w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki,

Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej do prowadzenia badań interdyscyplinarnych (wokalistyka – nauki medyczne)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.    Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);

2.    Posiadają tytuł profesora;

3.    Mają szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań interdyscyplinarnych łączących wiedzę z zakresu wokalistyki oraz medycyny – anatomii, wad zgryzu i postawy, chorób przyzębia, stawu skroniowo-żuchwowego, wpływu warunków anatomicznych
i czynnościowych na wokalizację;

4.    Ponadto posiadają umiejętności w zakresie stosowania laserowej terapii światłem
w leczeniu depresji, wszelkiego rodzaju bólów mięśniowych, stanów zapalnych jamy ustnej i gardła;

5.    Wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej;

6.    Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209 tel. 618568934 następujących dokumentów:

1.    Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie.

2.    CV oraz informację o przebiegu pracy zawodowej.

3.    Dokument potwierdzający posiadanie tytułu profesora.

4.    Dokumenty potwierdzające wykształcenie uprawniające do prowadzenia badań we wskazanych wyżej zakresach oraz do prowadzenia terapii laserowej.

5.    Informacje o dorobku naukowym oraz znajomości języków obcych.

6.    Oświadczenie, o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

Termin składania wniosków upływa z dniem 26 czerwca 2023.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.06.2023.

 

 

 

 

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań
dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76

                                    adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów do zatrudnienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 22¹§ 1 ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4.    Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą przechowywane przez 3 miesiące.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia.
Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Po zakwalifikowaniu się do zatrudnienia, dane osobowe będą przetwarzane
w celu realizacji innych obowiązków prawnych administratora wobec pracownika.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msrebro@amuz.edu.pl