wykładowca

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

PROREKTOR
KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ
NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
OGŁASZA
KONKURS
na stanowisko WYKŁADOWCY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
Podstawowe informacje
1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_36_SWFiS_wykładowca_1_2021
2. Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze fizycznej
3. Wymiar czasu pracy i liczba godzin pracy w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy:
pełen etat, 40 godzin w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy,
4. Podstawa nawiązania stosunku pracy i przewidywany czas zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021 r.
6. Miejsce wykonywania pracy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
ul. Zagajnikowa 9; 61-602 Poznań.
7. Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji:
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, ul. Zagajnikowa 9; 61-602 Poznań, lub w formie elektronicznej na adres swfis@amu.edu.pl w terminie do 21.08.2021 r., podając nr referencyjny konkursu.
Data ogłoszenia konkursu 21.07.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.09.2021 r.
Przewiduje się rozmowę kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przed komisją konkursową.
8. Wymagane dokumenty
• Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
• Curriculum Vitae;
• Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami)
• Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;
Warunki konkursu określone przez komisję konkursową
I) Określenie kwalifikacji: zgodnie z wytycznymi Euraxess
R 1 naukowiec nieposiadający stopnia doktora
R 2 naukowiec ze stopniem doktora
R 3 samodzielny naukowiec
R 4 doświadczony samodzielny naukowiec
II) Opis oferty pracy: prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego
III) Wymagania i kwalifikacje
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:
1. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego lub równorzędny. 2. Kandydat powinien posiadać minimum 5 letnie doświadczenie jako nauczyciel wychowania fizycznego. 3. Wskazane jest posiadanie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych. 4. Kandydat powinien posiadać wysokie doświadczenie do prowadzenia zajęć z piłki nożnej lub futsalu (ze szczególnym uwzględnieniem żeńskiej odmiany piłki nożnej lub futsalu). 5. Kandydat powinien posiadać kwalifikacje w prowadzaniu zajęć z koszykówki. 6. Kandydat powinien posiadać umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim. 7. Powinien wykazać się gotowością do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 8. Kandydat powinien posiadać uprawnienia wychowawcy kolonijnego. 9. Kandydat powinien być dyspozycyjny. 10. Mile widziane doświadczenie zawodnicze w reprezentacji kraju.
11. Mile widziane doświadczenie zawodnicze w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. 12. Mile widziane doświadczenie organizacyjne i sportowe w klubie sportowym ze szczególnym uwzględnieniem AZS)
IV) Wymagania językowe
1. język angielski
2. poziom dobry
V) Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne
Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkole lub innej jednostce oświatowej
VI) Benefity ✓ atmosfera szacunku i współpracy ✓ wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami ✓ elastyczny czas pracy ✓ możliwość pracy zdalnej ✓ dofinansowanie nauki języków ✓ dofinansowanie szkoleń i kursów ✓ dodatkowe dni wolne na kształcenie ✓ ubezpieczenia na życie ✓ program emerytalny ✓ fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny ✓ preferencyjne pożyczki ✓ dodatkowe świadczenia socjalne ✓ dofinansowanie wypoczynku ✓ dofinansowanie wakacji dzieci ✓ „13” pensja ✓ stojaki na rowery
VII) Kryteria kwalifikacyjne
1. Wykształcenie kierunkowe
2. Doświadczenie w pracy zdalnej z platformą e-lerningową MS Teams
3. Doświadczenie trenerskie
4. Doświadczenie pedagogiczne
5. Kwalifikacje w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych
6. Kwalifikacje w prowadzaniu zajęć z piłki nożnej i koszykówki
7. Uprawnienia wychowawcy kolonijnego i obozowego
8. Znajomość języka angielskiego
9. Umiejętności interpersonalne (rozmowa kwalifikacyjna)
10. Wizja rozwoju kultury fizycznej na UAM (rozmowa kwalifikacyjna)
VIII) Przebieg procesu wyboru
1. Rozpoczęcie prac komisji konkursowej nie później niż 14 dni po upływie daty złożenia dokumentów.
2. Ocena formalna złożonych wniosków.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów, wezwanie do uzupełnienia dokumentacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.
4. Wyłonienie kandydatów do etapu rozmów.
5. Rozmowa z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
6. Komisja ma prawo wystąpić o sporządzenie recenzji zewnętrznych dorobku kandydatów bądź poprosić kandydatów o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów.
7. Ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji konkursowej oraz poinformowanie kandydatów o rozstrzygnięciu. Informacja zwierać będzie uzasadnienie oraz wskazanie mocnych i słabych stron kandydatów. Wraz z informacją kandydatom odesłane zostaną również złożone dokumenty
IX) Perspektywy rozwoju zawodowego
Możliwość awansu
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych
Klauzula informacyjna RODO : Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań. 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy. 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.). 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na swfis@amu.edu.pl