WYKŁADOWCA

Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3025 PLN
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Kandydat wyłoniony w Konkursie, zostanie zatrudniony w Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Angielskiego. Do podstawowych obowiązków pracownika Laboratorium należą:

·         dydaktyka: 360 godzin (x45 min.) obciążeń dydaktycznych tj. sześć 90-minutowych zajęć w tygodniu, z możliwością nieznacznych dysproporcji w liczbie zajęć między semestrami

·         zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie ustnych i pisemnych egzaminów z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego na Wydziale Anglistyki

·         opracowywanie nowych programów nauczania

·         koordynacja poszczególnych komponentów PNJA

·         monitorowanie jakości kształcenia w zakresie języka angielskiego na poziomie akademickim

·         wspieranie działalności Writing Lab

·         promocja Wydziału Anglistyki na forum uniwersytetu i poza nim

Wynagrodzenie miesięczne na stanowisku wykładowcy zgodne z „Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0035/335888/ZR-194-2021-2022-Zal.-1.pdf

Ponadto, laboratorium oferuje możliwość podjęcia dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych w ramach:

·         studiów niestacjonarnych I i II stopnia

·         studiów niestacjonarnych podyplomowych

·         Uniwersytetu Otwartego UAM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anglistyka@wa.amu.edu.pl