wykładowca

Akademia Muzyczna w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.     Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);

2.     Posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

3.     Posiadają Certyfikat Trenera Treningu Grupowego;

4.     Posiadają uprawnienia do prowadzenia Racjonalnej Terapii Zachowania;

5.     Udokumentowana wiedzę nt. profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży;

6.     Udokumentowane doświadczenie w zakresie psychosomatyki;

7.     Minimum 2-letnie doświadczenie pedagogiczne,

8.     Zobowiąże się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy;

9.     Wykazują się znacznymi osiągnięciami naukowymi, pedagogicznymi i

10.  Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziale Nauczania, pokój 106,  tel. 618568931 następujących dokumentów:

1.     Pisemnego zgłoszenia do konkursu;

2.     Kwestionariusz osobowy;

3.     CV, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;

4.     Dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;

5.     Certyfikat oraz dokumenty potwierdzające ww. umiejętności,

6.     Wykaz dorobku naukowego, pedagogicznego i organizacyjnego;

7.     Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe);

8.     Oświadczenie, że Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy;

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mczepczynska@amuz.edu.pl