wykładowca

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

REKTOR

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko wykładowcy

Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki,

w specjalności śpiew musicalowy w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki

i Edukacji Artystycznej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które

1.    Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”)

2.    Posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności śpiew.

3.    Zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy.

4.    Wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej.

5.    Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209 tel. 618568934 następujących dokumentów:

1.    Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie.

2.    Kwestionariusz osobowy.

3.    CV

4.    Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności śpiew

5.    Informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych.

6.    Oświadczenie,  o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)

7.     Oświadczenie, że Akademia  Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Program konkursu zawiera następujące elementy:

Etap I;

Przeprowadzenie lekcji  śpiewu musicalowego

Etap II;

 Rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną złożonej dokumentacji dorobku artystycznego.

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

Termin składania wniosków upływa z dniem 21 czerwca 2023 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2023.

O dacie praktycznego egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msrebro@amuz.edu.pl