wykładowca

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki filmowe i teatralne

            REKTOR                                                                                 Poznań, 2.06.2021 r.

AKADEMII MUZYCZNEJ

im. I. J. PADEREWSKIEGO

         w POZNANIU

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko wykładowcy

Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki,

w dyscyplinie sztuk filmowych i teatralnych w Instytucie Wokalistyki

na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki

i Edukacji Artystycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które

1.    Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”)

2.    Posiadają tytuł magistra – aktor dramatu;

3.    Posiadają dyplom ze specjalnością logopedyczną;

4.    Zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy;

5.    Wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej;

6.    Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209 tel. 618568934 następujących dokumentów:

1.    Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie

2.    Kwestionariusz osobowy

3.    CV

4.    Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra – aktor dramatu

5.    Dokument/Dyplom potwierdzający kompetencje logopedyczne

6.    Informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych

7.    Oświadczenie,  o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)

8.    Oświadczenie, że Akademia  Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Program konkursu zawiera następujące elementy:

Etap I;

Przeprowadzenie zajęć aktorskich

Etap II;

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną złożonej dokumentacji dorobku artystycznego.

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

Termin składania wniosków upływa z dniem 9 lipca 2021.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lipca 2021.

O dacie praktycznego egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msrebro@amuz.edu.pl