wykładowca języka angielskiego

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·       spełniają wymogi określone w art. 113 z dnia 20. lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668);

·       mają ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej;

·       ukończyły studia doktoranckie;

·       mają przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego;

·       posiadają minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkolnictwie wyższym;

·       udokumentują udział w min. 4 konferencjach, szkoleniach, kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe (min. 1 semestr za granicą);

·       wykażą się osiągnięciami naukowymi (posiadają minimum jedną publikację);

·       posiadają kompetencje w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w dydaktyce języka angielskiego; w tym tworzenie kursów e-learningowych do nauczania specjalistycznego języka angielskiego;

·       mają doświadczenie w nauczaniu specjalistycznego języka angielskiego w uczelni o profilu muzycznym, również w systemie e-learning;

·       posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w nauczaniu j. angielskiego dla obcokrajowców;

·       mają doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowych/specjalistycznych;

·       posiadają pozytywną opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej;

·       wykazują umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność;

·       posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania powierzonych zadań.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Organizacji Nauki i Nauczania, pokój 106, tel. 61 8568931 następujące dokumenty:

1.     Pisemne zgłoszenie do konkursu;

2.     CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia;

3.     Kwestionariusz osobowy;

4.     Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra filologii angielskiej;

5.     Dokument potwierdzający ukończenie kształcenia w ramach studiów III stopnia/doktoranckich;

6.     Informacje o dorobku naukowym oraz działalności organizacyjnej i dydaktycznej;

7.     Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;

8.     Oświadczenie, że Akademia Muzyczna będzie podstawowym, pierwszym miejscem pracy dla kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jgedziorowska@amuz.edu.pl