DOKTORANT-STYPENDYSTA

Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Freelance
  • Wynagrodzenie: 5000
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Wymagania:

• ukończone studia chemiczne z tytułem magistra (maksymalnie 4 lata od uzyskania tytułu),

• uczestnik Szkoły Doktorskiej UAM (możliwe są konsultacje w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji),

• wiedza z zakresu chemii fizycznej z elementami krystalografii,

• mile widziana umiejętność obliczeń kwantowo-chemicznych i programowania,

• doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym,

• biegła obsługa komputera, pakietu MS Office, programów do tworzenia wykresów (np. Sigma Plot),

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

• samodzielność, dobra organizacja pracy.

Opis zadań:

• udział w zadaniach badawczych projektu NCN OPUS19, nr 2020/37/B/ST4/00982 „Najprostsze węglowodory alifatyczne i ich pochodne w warunkach ekstremalnych”, kierownik: prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło,

• modyfikacja istniejącej instalacji do ładowania gazów i niskowrzących cieczy do komory wysokociśnieniowej,

• otrzymanie monokryształów i wyznaczenie struktur krystalicznych najprostszych węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych w wysokim ciśnieniu,

• analiza oddziaływań międzycząsteczkowych i wyjaśnienie mechanizmów przemian fazowych w wysokim ciśnieniu.

Forma składania ofert (e-mail): marcinp@amu.edu.pl

Termin składania ofert: 15 lipca 2021

Warunki zatrudnienia:

• okres zatrudnienia: 4 lata, od 1 października 2021,

• kwota stypendium naukowego: 5000 PLN brutto (pierwsze trzy lata), stypendium Szkoły Doktorskiej UAM (czwarty rok).

Wymagane dokumenty:

• CV zawierające szczegółowy opis wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia z aktualną fotografią,

• odpis dyplomu magisterskiego,

• list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć (w tym osiągnięć naukowych),

• propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15000 znaków ze spacjami),

• list rekomendacyjny (jeżeli kandydat/ka dysponuje),

• certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języków obcych, jeżeli kandydat/ka nimi dysponuje,

• podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (wzór dostępny poniżej).

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcinp@amu.edu.pl