stażysta podoktorski (post-doc) – w projekcie badawczym

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Staż
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Nazwa stanowiska: stażysta podoktorski (post-doc) – w projekcie badawczym

Typ konkursu NCN: SONATA-BIS 11

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w wysokości 120 000 PLN brutto brutto/rok na okres 1 roku z możliwością przedłużenia

Termin składania ofert: do 15 lipca 2022 r. na adres email.: paulina.pospieszna@amu.edu.pl  zgodnie z wymogami Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 września 2022

Oczekiwana data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2022

Instytucja: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

 

Wymagania:

·         stopień doktora w naukach politycznych lub bezpośrednio związanej dziedzinie (socjologii, antropologii);

·         zainteresowanie badawcze partycypacją obywatelską, najlepiej w państwach postkomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej;

·         dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;

·         doświadczenie praktyczne związane z partycypacją obywatelską i deliberatywnymi formami partycypacji np. poprzez udział w projektach, stanowić będzie dodatkowy atut;

·         doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym mile widziane;

·         kontakt bądź umiejętność nawiązania kontaktu z praktykami (organizatorami paneli obywatelskich) i decydentami lokalnymi w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;

·         dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·         umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność w planowaniu i prowadzeniu badań.

 

Kandydat musi spełniać wymagania formalne określone w regulaminie NCN dla konkursu Sonata Bis

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf

Opis zadań:

Stanowisko typu post-doc oferowane jest w ramach projektu NCN Sonata Bis pt.: “Deliberative Innovations in Central and Eastern Europe – a panacea for democracy in crisis? (DelibDemCEE).” Celem projektu jest analiza i ocena wybranych form demokracji deliberatywnej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i znalezienie odpowiedzi na pytania czy przyczyniają się one do poprawy demokracji i większego zaangażowania obywateli. Postawione cele badawcze będą realizowane na przykładzie paneli obywatelskich organizowanych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Zbadanie sposobów w jakich innowacje deliberatywne wpływają na demokrację w czasie jej kryzysu—czy to poprzez zaangażowanie się obywateli, czy kształtowanie opinii publicznej, czy też poprzez bezpośredni wpływ na system polityczny—będzie wymagało uwzględnienia różnych metod badawczych, zarówno jakościowych jak i ilościowych.

 

W ramach projektu zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za zaplanowanie badań na Słowacji, Czechach, Węgrzech i w Polsce, tj. ustanowienie kontaktów z organizatorami paneli obywatelskich (lub innych rozwiązań demokracji deliberatywnej) w celu przeprowadzania badań przed realizacją paneli, z możliwością ingerencji w ich projektowanie (np. z możliwością użycia eksperymentu społecznego), w trakcie trwania paneli  jak i po ich zakończeniu w celu przeprowadzenia ankiet, wywiadów, grup fokusowych itp. Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za wybór paneli, projektowanie oraz tworzenie kwestionariuszy, a także badań ankietowych w czterech państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza i synteza wyników zebranego materiału, zakodowanych wywiadów i grup fokusowych, eksperymentów terenowych oraz badań opinii publicznej a następnie publikowanie wyników w czasopismach zagranicznych będzie również należało do zadań post-doca.

 

Lista wymaganych dokumentów:

 

·         list motywacyjny

·         CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych

·         dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora

·         lista publikacji naukowych

·         list referencyjny

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie dokumentów zgodnie z wymogami Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UAM https://usosirk.amu.edu.pl/pl/ i przesłanie dokumentów w formie skonsolidowanego pliku pdf na adres e-mail: paulina.pospieszna@amu.edu.pl do dnia 15 lipca, 2022 r. Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Rozmowa odbędzie się w jęz. angielskim w terminie do 7 września. Podczas rozmowy Kandydaci zostaną poproszeni o prezentację dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz praktycznych pasujących do celu projektu. Tylko wybrani kandydaci (na podstawie oceny CV) zostaną poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą mailową.

Klauzula zgody (do zgłoszenia proszę o dołączenie zgody o poniżej treści):

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 

 

Data i podpis

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

(w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami)

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na paulina.pospieszna@amu.edu.pl