Stażysta podoktorski (adiunkt)

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych, wielowarstwowych nanostruktur w oparciu o nanolaminaty typu materiał plazmonowy/tlenek metalu – materiały hiperboliczne (hyperbolic metamaterials – HMMs). Jako materiały plazmonowe użyte zostaną Al-doped ZnO (AZO) oraz TiN. Tlenki metali stanowić będą natomiast warstwy Al2O3 oraz ZnO. Zostaną zbadane właściwości strukturalne, elektryczne i optyczne nowych, wielowarstwowych nanostruktur. Ponadto, zostanie wykonana analiza zależności pomiędzy kluczowymi parametrami optycznymi (współczynnik załamania światła, częstotliwość plazmowa czy współczynnik ekstynkcji), składem oraz geometrią wytworzonych nanostruktur. Zostanie wykonana funkcjonalizacja powierzchni nanostruktur i zbadanie jej wpływu na właściwości optyczne oraz mechanizmu interakcji między biomarkerami raka a powierzchnią biosensora.

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.       Stopień naukowy doktora nauk biofizycznych, biologicznych, biochemicznych lub pokrewnych.

2.       Udokumentowana wydajność i publikacje w czasopismach o dużym wpływie (co najmniej jedna publikacja z IF > 4 dotycząca biosensorów optycznych).

3.       Doświadczenie w zakresie komórek i biomarkerow nowotworowych (w szczególności CD5, CD19, HMGB1).

4.       Doświadczenie w następujących technikach: metody optyczne (PL, Reflectance, SPR); analiza cytometrii przepływowej; FTIR; spektroskopia Ramana.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cnbmadm@amu.edu.pl