Post-doc

Uniwersytet SWPS Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: praca zdalna
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między „potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw” a „idealnymi typami dobrostanu” zakrojone na pięćdziesiąt krajów.

Celem projektu będzie opisanie potocznych teorii rozwoju społeczeństw oraz ideałów dobrego życia. Naszą uwagę skierujemy ku motywom psychologicznym, które kształtują postrzeganie tego, co jest właściwą ścieżką rozwoju społecznego. W tej części projektu poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jakie cele rozwoju społecznego są motywujące dla jednostek? W jaki sposób jednostki same przyczyniają się do ich realizacji? Czy ważność celów przekłada się na faktyczne zachowania celowe?Projekt jest finansowany ze środków krajowych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach konkursu GRIEG (NCN)  i jest realizowany we współpracy z Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych IP PAN oraz Uniwersytetem w Oslo.

Zespół z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będzie odpowiedzialny za mapowanie preferencji w zakresie kierunków rozwoju społeczeństw z potrzebami wynikającymi z samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej.

Post-doc

Miejsce pracy: Sopot /praca zdalna

Instytut Psychologii

Zadania:

 • projektowanie i realizacja badań korelacyjnych i eksperymentalnych (laboratorium i online) w odpowiedzi na pytanie o konsekwencje dopasowania między jednostką a kulturowymi preferencjami w zakresie ścieżek rozwoju społecznego 
 • opracowanie wniosku do opiniowania w komisji ds. etyki badań naukowych
 • przygotowanie baz danych i analiza wyników
 • przygotowanie artykułów naukowych
 • upowszechnianie wyników (udział w konferencjach, działania popularyzatorskie)
 • dbałość o odpowiednie przechowywanie danych i dokumentów projektowych
 • kooperacja z partnerami w konsorcjum (zajmującymi się m.in. zbieraniem danych międzynarodowych)

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu doktora w dziedzinie psychologii, socjologii, zarządzania itp.  (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie) lub planowany termin obrony do lutego 2023;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii międzykulturowej,  psychologii społecznej, psychologii osobowości, psychologii motywacji (mile widziana znajomość teorii ukierunkowań regulacyjnych)
 • Doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań eksperymentalnych i korelacyjnych.
 • Zaawansowane kompetencje analizy danych (m.in umiejętność modelowania wielopoziomowego i regresji wielomianowej)
 • Znajomość pakietów statystycznych (R, Mplus, HLM, lub SPSS), gotowość do uczenia się nowego oprogramowania
 • Biegła znajomość języka angielskiego (doświadczenie w prezentacji, redagowaniu artykułów naukowych, komunikowaniu się w międzynarodowym zespole,itp.).
 • Doświadczenie w opracowaniu artykułów naukowych (zwłaszcza dla czasopism o wysokim IF).
 • Doświadczenie w prezentowaniu wyników na konferencjach naukowych.
 • Pozytywny stosunek do praktyk otwartej nauki.
   

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, w szczególności z tym, że kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy (100%);
 • Wynagrodzenie w wysokości 10 000 złotych brutto brutto (około 8000 brutto);
 • Finansowanie udziału w konferencjach naukowych
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.
   

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające w informacje o:
  •  zakończonych i aktualnych projektach i publikacjach naukowych; 
  • nagrodach i wyróżnieniach za osiągnięcia naukowe;
 • list motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu doktora lub oświadczenie o planowanym terminie obrony.

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 50%  oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym -40 %
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 10%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 15.12.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2023 r.

Data rozpoczęcia pracy: luty-marzec 2023 (w miarę dostępności)

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Marta Roczniewska – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego- Członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Regulamin NCN 

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.