Pracownik badawczo-dydaktyczny stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Collegium Civitas to nowoczesna uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Zatrudnia ekspertów, specjalistów z zakresu zarządzania, administracji, dyplomacji i mediów. Wyróżnia nas praktyczne podejście do kształcenia docenione m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, unikatowe w skali kraju specjalności stworzone we współpracy z pracodawcami oraz wysoki poziom umiędzynarodowienia.

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych - w przypadku stanowiska Asystenta
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych – w przypadku stanowiska Adiunkta
 • Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych – w przypadku stanowiska Profesora
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości obejmujący publikacje z wykazów czasopism i monografii ministra właściwego ds. nauki i/lub indeksowanych w Scopus
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań związanych z organizacją dydaktyki
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca publikowanie rezultatów badań naukowych w języku angielskim oraz komunikację bieżącą w ramach Instytutu3.

Mile widziane

 • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania z zewnętrznych instytucji finansujących naukę
 • Doświadczenie w pracy w zespołach badawczych jako wykonawca/czyni lub kierownik/czka w ramach projektów finansowanych z zewnętrznych instytucji finansujących działalność naukową
 • Doświadczenie międzynarodowe tj. staże, udział w projektach i konferencjach

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości w ramach obszaru badawczego realizowanego w Collegium Civitas, w tym publikacja rezultatów w uznanych czasopismach naukowych i wydawnictwach w dyscyplinie, międzynarodowych konferencjach naukowych oraz ubieganie się o granty finansowane w ramach instytucji zewnętrznych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów wewnętrznych Collegium Civitas. Prowadzenie lub recenzowanie prac dyplomowych
 • Udział w pracach organizacyjnych w ramach podmiotów funkcjonujących w Collegium Civitas
 • Aktywny udział w działalności naukowej Instytutu Zarządzania
 • Przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej
 • Inne zadania związane z działalnością naukową lub dydaktyką zlecone przez Kierownika/czkę Instytutu bądź Prorektora/kę właściwego/ą ds. badań naukowych

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków, realizacji i rozliczeniu projektów badawczych
 • Doradztwo w sprawach publikowania prac naukowych oraz wsparcie w upowszechnianiu i popularyzacji działań naukowych
 • Wsparcie w procesie rozwoju kariery i awansach naukowych
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej oraz świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kserokopia dyplomu/ów potwierdzających wykształcenie
 • Wykaz publikacji naukowych ze szczególnym uwzględnieniem artykułów opublikowanych w czasopismach oraz monografii znajdujących się na wykazach ministra właściwego ds. nauki (wraz z podaniem ilości punktów) i/lub indeksowanych w bazach Scopus
 • Wykaz projektów badawczych/uzyskanych grantów, w których kandydat/ka brał/a udział jako wykonawca/czyni bądź kierownik/czka projektu (jeśli dotyczy)
 • Życiorys zawodowy (cv)
 • Plan badawczo-publikacyjny na okres 2024/2025
 • Elektroniczne wersje dwóch publikacji, które kandydat/kandydatka uważa za najważniejsze oraz reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego