Prodziekan ds. kierunku FiR stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

– Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizowanie działalności naukowej;
– Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej analizy i oceny programu studiów dla podległego kierunku, w oparciu o kryterium zgodności z opisem zakładanych efektów uczenia się oraz metodami dydaktycznymi, z uwzględnieniem opisu zakładanych efektów uczenia się wynikających z Polskiej Ramy Kwalifikacji, jak również dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy;
– Zapewnianie prawidłowej organizacji toku studiów i procesu kształcenia na podległym kierunku studiów, w szczególności w zakresie: obsady zajęć dydaktycznych, tworzenia propozycji specjalistycznych pracowni dedykowanych oraz oprogramowania wykorzystywanego do zajęć realizowanych na kierunku i wdrażanie tych projektów po akceptacji Prodziekana ds. kierunku Finanse i rachunkowość.

Nasze wymagania

 • - stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 • - znajomość unormowań z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
 • - osiągnięcia naukowe w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • - wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Mile widziane

 • - doświadczenie w kierowaniu zespołem

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej analizy i oceny programu studiów
 • - zapewnianie prawidłowej organizacji toku studiów i procesu kształcenia
 • - współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni

Oferujemy

 • - atrakcyjne wynagrodzenie
 • - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UTH
 • - życiorys
 • - kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego
 • - wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych
 • - informacja o doświadczeniu zawodowym
 • - oświadczenie kandydatki/kandydata, że: nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat; ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • - oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 135, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 135; Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2024 r.; Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, pisząc na adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl”.