Profesor stanowisko badawcze

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • profesor nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych ( co najmniej od 10 lat)
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu.
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa administracyjnego
 • specjalizacja naukowa z zakresu prawa administracyjnego procesowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym prowadzenie badań z zakresu prawnoporównawczego – dotyczącego obcych porządków prawnych z obszaru prawodawstwa niemieckiego, austriackiego, francuskiego, hiszpańskiego, brytyjskiego, włoskiego, amerykańskiego i szwajcarskiego, jak również prowadzenie badań naukowych obejmujących wpływ prawa Unii Europejskiej na wykładnię oraz stosowanie polskiego prawa administracyjnego w działalność sądów administracyjnych
 • posiadanie publikacji naukowych w zagranicznych wydawnictw naukowych z udziałem przedstawicieli obcej nauki prawa administracyjnego
 • uczestniczenie w grantach naukowych (w tym pełnienie funkcji kierownika programu badawczego)
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku niemieckim i angielskim
 • prowadzenie wykładów kursowych w języku angielskim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji promotora i recenzenta w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych