Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • profesor nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych ( co najmniej od 30 lat)
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym dyplomatycznego i konsularnego, prawa umów międzynarodowych oraz organizacji międzynarodowych, udokumentowany dorobek naukowy obejmujący wielojęzyczne monografie, artykuły w wysokopunktowanych czasopismach naukowych, studia w recenzowanych monografiach naukowych
 • redakcja naukowa monografii i czasopism naukowych
 • kierowanie zespołami naukowymi
 • kierowanie badaniami naukowymi w ramach grantów
 • znaczący dorobek w kształceniu kadry naukowej
 • członkostwo w międzynarodowych i polskich stowarzyszeniach naukowych
 • doświadczenie organizacyjne (funkcje kierownicze na uczelniach, wydziałach i jednostkach naukowych)
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie studiów prawniczych
 • staże i pobyty naukowe, w tym na wielu uczelniach zagranicznych
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
 • praktyka prawnicza i współpraca z otoczeniem oraz środowiskiem prawniczym
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych