Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Realizacja badań naukowych i pozyskiwanie projektów badawczych, uczestniczenie w pracach naukowych wydziału, prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • - stopień naukowy profesor z zakresu pedagogiki
 • - udokumentowany dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, z preferencją pedagogiki porównwawczej i pedagogiki szkolnej
 • - udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny na wyższej uczelni
 • - doświadczenie we współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie działalności naukowej na rzecz Uniwersytetu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o prowadzeniu działalności naukowej
 • - prowadzenie działalności dydaktycznej - kształcenie i wychowywanie studentów
 • - uczesnitczenie w działalności organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu i Wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku profesora na WNP, z uzasadnieniem. Na podaniu należy złożyć oświadczenie: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • 2. życiorys/CV/;
 • 3. odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego profesora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;
 • 4. wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego
 • 5. informacja o dorobku organizacyjnym
 • 6. oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;
 • 7. oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/202 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami);

Załączniki