Profesor stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: do 12000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Nasze wymagania

 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie archeologia lub historia
 • habilitacja uzyskana w dyscyplinie archeologia lub historia;
 • tytuł profesorski w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
 • minimum 7 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • potwierdzona publikacjami doświadczenie w badaniach z zakresu ekologii człowieka i historii środowiskowej
 • potwierdzona umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, w tym międzynarodowych
 • doświadczenie w kierowaniu projektami grantowymi, w szczególności grantami Narodowego Centrum Nauki
 • wysokie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz zdolność do zarządzania szerokim zakresem zadań i obowiązków
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji
 • znajomość języka polskiego jest silnym atutem

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w zakresie ekologii człowieka i historii środowiskowej.
 • Prowadzenie badań w zakresie archeologii krajobrazu i bioarcheologii
 • Koordynowanie i nadzorowanie badań prowadzonych przez post-docs i doktorantów
 • Realizowanie i koordynowanie procesu badawczego w ramach zadań badawczych powierzonych przez Kierownika Działania I.3.2
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2

Oferujemy

 • umowa o pracę na czas określony
 • innowacyjne środowisko badawcze i rzeczywistą niezależność w pracy badawczej
 • skuteczną pomoc w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne granty badawcze
 • przyjazne i przyjazne rodzinie środowisko pracy sprzyjające rozwojowi kariery

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie habilitacji
 • skan nominacji profesorskiej
 • CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata, doświadczenia w nauczaniu oraz wykazem publikacji (w języku angielskim);
 • do pięciu wybranych publikacji
 • list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy (w języku angielskim)
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdujący w linku: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/ uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariuszosobowy_ kandydat_11_2019.docx
 • oświadczenie podpisane elektronicznie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • świadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Załączniki