Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Informatyki Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Profesor (pełny etat, pensum 180 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

lub

Profesor uczelni (pełny etat, pensum 210 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu profesora oraz wybitna pozycja i aktywna działalność naukowa w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej (dot. zatrudnienia na stanowisku profesora);
 • posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej;
 • aktualny i znaczący dorobek naukowy z zakresu informatyki;
 • osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej, w tym w szczególności w zakresie promotorstwa prac dyplomowych lub kształcenia doktorantów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej w języku polskim lub angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki lub metod numerycznych;
 • komunikatywna znajomość języka polskiego;
 • dyspozycyjność;
 • uzyskanie grantu, projektu naukowego lub edukacyjnego, lub kierowanie przynajmniej jednym takim grantem, projektem lub zespołem w ramach takiego grantu, projektu;
 • uczestniczenie w międzynarodowej działalności naukowej lub edukacyjnej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Udział w pracach badawczych;
 • Udział w pracach organizacyjnych Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 • życiorys;
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu profesora tytularnego (dot. zatrudnienia na stanowisku profesora);
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego;
 • wykaz publikacji w zakresie informatyki;
 • plan badań naukowych;
 • opis osiągnięć organizacyjnych i dydaktycznych;
 • kwestionariusz osobowy (https://bsp.uni.opole.pl/wp-content/uploads/kwestionariusz.doc);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym (https://bsp.uni.opole.pl/wp-content/uploads/rodo.pdf);
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (pokój nr 228)
  ul. Oleska 48
  45-052 Opole
  Z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora