Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Tytuł profesora w naukach weterynaryjnych, wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych posiadających IF; doświadczenie badawcze i dydaktyczne z zakresu, planuje pracę badawczą i ubieganie się o środki na
jej realizację. Wykazuje dobrą znajomość języka angielskiego

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu Profesora w dyscyplinie weterynaria
 • Wykazanie sie dorobkiem naukowym, dydaktyznym i organizacyjnym w zakresie: rozrodu zwierząt
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktoczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczeciela akademickiego
 • dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • realizacja pensum dydaktycznego
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • Organizacja i udział konferencjach i seminariach związanych z prowadzonymi badaniami
 • udział w szkoleniach służących podnoszeniu swoich umijętności

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzający uzyskanie stopnia doktora
 • autoreferat
 • wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych
 • oświadczenie o akceptacji warunków konkursu
 • oświadczenie, iz zatrudnienie w UPP będzie podstawiwym miejscem pracy
 • CV

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań z dopiskiem: Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - KONKURS