Profesor stanowisko badawcze

Wydział Medyczny
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych
 • posiadanie tytułu specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej

Zakres obowiązków

 • planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych; działalność organizacyjna na rzecz Uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o przyjęcie na stanowisko
 • CV kandydata
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • świadectwa pracy z ostatnich lat
 • oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w Uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:

  Biuro Dziekana
  Wydział Medyczny
  al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
  budynek A pokój nr R12

  lub drogą elektroniczną na adres: wm@pbs.edu.pl