Profesor stanowisko badawcze

Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie nauk medycznych
 • • posiadanie znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • • doświadczenie w pracy naukowej w obszarze kardiochirurgii, w szczególności doświadczenie w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w czasopismach ujętych w wykazie prowadzonym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (autorstwo co najmniej jednego artykułu na poziomie co najmniej 300 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • • dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu)

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Medycznego KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin (p. 803A), w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2023 r.