Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia;
 • zainteresowania badawcze w obszarze związanym z psychologią kliniczną i/lub zdrowia;
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science;
 • znajomość metod badawczych stosowanych w psychologii;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie psychologia;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku psychologia, profil praktyczny, pedagogika, kierunki nauczycielskie prowadzone w UR;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism;
 • przygotowywanie aplikacji projektowych do zewnętrznych organizacji (NCN, NCBiR, NPRH, NAVA, itp.);
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań poprzez udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorską nauki;
 • współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Psychologii, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • życiorys naukowy (CV);
 • kwestionariusz osobowy;
 • autoreferat;
 • informacja o dorobku badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • wykaz publikacji;
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.);
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji