Profesor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku
MIASTO: Płock
STANOWISKO: profesor (dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce i administracji
RODZAJ UMOWY O PRACĘ: czas określony
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
DATA OGŁOSZENIA: 5 czerwca 2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 lipca 2024 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 31 lipca 2024 r.
• LINK DO STRONY: https://mazowiecka.edu.pl/

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.); • posiadają tytuł naukowy profesora; • dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji • doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym; • znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej; • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  • 2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; • życiorys; • kwestionariusz osobowy; • własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania tytułu naukowego profesora; • własnoręczne poświadczone kopie dyplomów; • wykaz publikacji naukowych; • oświadczenie, że Akademia Mazowiecka w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy; • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej; • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Zakres obowiązków

  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały przyjęte przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • konkurs - profesor (nauki o polityce i admiistracji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205