Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 r., pozycja 1668, z późniejszymi zmianami)
 • tytuł profesora nauk społecznych
 • wykształcenie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (albo dyscyplinie nauki o polityce) lub dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • wybitny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (albo dyscyplinie nauki o polityce) oraz dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy badawczej i dydaktycznej na uczelniach wyższych
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej albo pracy lub działalności w organach nadzoru nad administracją publiczną albo organach doradczych w sprawach administracji publicznej
 • publikacje naukowe w językach polskim i angielskim na temat administracji publicznej w Polsce i Europie
 • umiejętność prowadzenia międzynarodowej współpracy badawczej
 • umiejętność przygotowywania materiałów do nauczania zdalnego (e-learning)
 • biegła znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • realizacja badań naukowych i aplikacja o zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na badania naukowe
 • publikowanie wyników badań naukowych w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych z aktualnych wykazów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych, w tym prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji w języku polskim i języku angielskim
 • prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji w języku polskim i języku angielskim na studiach podyplomowych i szkoleniach
 • uczestniczenie w pracach organizowanych na rzecz procesu badawczo-dydaktycznego
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy naukowo-dydaktycznej WAT
 • uczestniczenie w seminariach dyplomowych i w procedurach dyplomowania studentów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT
 • życiorys zawodowy (cv)
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy lub dodatkowym miejscem pracy
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Załączniki