profesor

Biuro Kooperacji i Transferu wiedzy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
profesora w grupie pracowników dydaktycznych
do przedmiotu „Innowacje” w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na czas określony (1 rok) w niepełnym wymiarze etatu (1/2 lub 1/4)

Stanowisko finansowane jest z Projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-REG/18 o tytule „Zrównoważony Rozwój uczelni w celu realizacji programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego.”

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz 1668 z późn. zm.) i w § 62 oraz § 72 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wymagania obligatoryjne:
• posiadanie tytułu naukowego profesora nauk inżynieryjno-technicznych, rolniczych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych lub społecznych (ekonomia i finanse, prawo),
• znaczący dorobek naukowy w zakresie rozwoju innowacyjności udokumentowany publikacjami ogłoszonymi w czasopismach o międzynarodowym obiegu,
• doświadczenie w prowadzeniu przedmiotu „innowacje” lub innego, którego treści programowe związane są z przedsiębiorczością, innowacyjnością i kreatywnością lub
doświadczenie praktyczne wynikające z pracy w biznesie (np. transfer wiedzy, realizacja projektów z instytucjami naukowymi, spółki spin-off i startup),
• dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni na różnych kierunkach UPWr.

Wymagania fakultatywne podlegające ocenie (udokumentowane załącznikami do aplikacji):
• doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• doświadczenie w patentowaniu nowych rozwiązań i technologii oraz w ich komercjalizacji,
• dorobek naukowy w zakresie rozwoju innowacyjności udokumentowany publikacjami ogłoszonymi w czasopismach naukowych lub na konferencjach naukowych,
• doświadczenie w pracy w instytucjach wspierających innowacje (agencje międzynarodowe lub krajowe, klastry technologiczne, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze inwestycyjne itp.) jako mentor, ekspert, członek komitetu inwestycyjnego lub równorzędne,
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, coachingu, mentoringu dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami lub wspierającej innowacyjność,
• znajomość zasad systemu kształcenia opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz umiejętność opracowywania kart przedmiotów,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami studiów anglojęzycznych.