Profesor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA (grupa dydaktyczna) w dyscyplinie NAUKI MEDYCZNE.

Nasze wymagania

 • spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 10 marca 2023 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • posiada tytuł naukowy profesora nauk medycznych
 • posiada znaczące osiągniecia w działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz działalności organizacyjnej w obszarze kształcenia wyższego, w tym w zakresie inicjowania i kierowania takimi przedsięwzięciami
 • posiada prawo wykonywania zawodu lekarza
 • posiada znaczący dorobek naukowy
 • posiada minimum 15-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunkach medycznych, w tym co najmniej 7 lat w zakresie nauczania anatomii
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy na UW, w przypadku wygrania konkursu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Anatomia na Wydziale Medycznym UW
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz UW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu adresowane do JM Rektora UW.
 • Kwestionariusz osobowy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07 /Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07 /Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
 • Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim określone w: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07 /O%C5%9Bwiadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-_ca%C5%82y-et at_2019.doc
 • Życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (w tym spis publikacji)
 • Kopia /odpis nadania stopnia doktora habilitowanego
 • Kopia dyplomu specjalizacji lekarskiej
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza

Załączniki