Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Więcej informacji o zadaniach realizowanych przez Katedrę można znaleźć w opisie kierunku i programie studiów: https://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/katedra-administracji-i-prawa-administracyjnego

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań, jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do treści ogłoszenia lub chcą skonsultować się, jak jest dopasowana Państwa ścieżka naukowa do profilu poszukiwanego kandydata.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do
prof. dr hab. Wojciecha Góralczyka na adres mailowy: wgoralczyk@kozminski.edu.pl

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne (preferowane: prawo gospodarcze publiczne i prywatne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne,
 • zainteresowania badawcze i udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym (publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych), praca w projektach badawczych lub grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu z obszaru prawa administracyjnego,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych, w szczególności studia przypadków z obszaru zarządzania ryzykiem w biznesie, staże na uczelniach zagranicznych, stypendia zagraniczne lub prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • gotowość do prowadzenia w ALK jako promotor przewodów doktorskich,
 • znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego oraz jeszcze jednego języka europejskiego (preferowany francuski, hiszpański, niemiecki),
 • poszanowanie różnic i otwartość na współprace, umiejętność pracy w zespole,
 • motywacja/chęć do łączenia działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz ALK,
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć dydaktycznych w dni powszednie i weekendy – zgodnie z potrzebami programu studiów oraz dyspozycyjność do pracy naukowej (w tym publikacyjnej) i administracyjnej na rzecz Katedry,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Researchgate) lub gotowość do ich założenia.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Oferujemy

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • rocznie przewidzianych 180 godzin dydaktycznych dla stanowiska,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2024 r. lub możliwie najszybciej po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV, list motywacyjny, skan dyplomu,
 • wykaz publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykaz planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykaz planów badawczymi na najbliższe 3 lata,
 • wykaz posiadanego doświadczenia dydaktycznego,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego oraz jeszcze jednego języka europejskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Weź udział w rekrutacji