Profesor stanowisko badawcze

Wydział Medyczny
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

W zakresie obowiązków profesora będzie: planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych; działalność organizacyjna na rzecz Uczelni. Od Kandydata oczekuje się: dyspozycyjności i kreatywności; umiejętności pracy zadaniowej i pracy w zespole.

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych
 • posiadanie specjalizacji z chirurgii ogólnej; wieloletnie doświadczenie pracy w charakterze wykładowcy i dydaktyka z Anatomii Prawidłowej w tym również z zajęć prosektoryjnych
 • posiadanie doświadczenia w zakresie: zarządzania zespołem, prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, członkostwa w Radach Naukowych / towarzystwach naukowych, kierowania /uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (NCN / NFZ / NCBiR itp.),autorstwa publikacji naukowych, uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, odbyte staże zawodowe w zagranicznych ośrodkach medycznych

Zakres obowiązków

 • planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o przyjęcie na stanowisko
 • cv kandydata
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • świadectwa pracy z ostatnich lat
 • oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście lub drogą pocztową:
  Biuro Dziekana Wydziału Medycznego
  ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-896 Bydgoszcz
  telefon: 52 374 96 01

  lub na adres email: wm@pbs.edu.pl.