Profesor stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku Profesora w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów, prowadzeniem zajęć dydaktycznych, działalnością badawczo-naukową i organizacyjną na rzecz Zakładu/Instytutu/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ścisłych - matematyka;
 • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych;
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zakres obowiązków

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem są-dowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki,
  Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. 63, pok. 30
  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna
  Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 46