profesor

Instytut Literatury i Nowych Mediów
Uniwersytet Szczeciński

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom określonym w konkursie.

• stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa,
• dorobek naukowy powstały po habilitacji dotyczącego badań nad literaturą włoską,
• udokumentowana aktywność we współpracy międzynarodowej,
• udokumentowana aktywność konferencyjna oraz doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych,
• doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem),
• płynna znajomość języka polskiego,
• mile widziana znajomość innych języków obcych