profesor

Instytut Nauk o Zdrowiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018 r. poz. 1668) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:
• posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki,
• udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny,
• doświadczenie praktyczne w zakresie wykładanych przedmiotów,
• doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią pozwalające na realizację zajęć w ramach programu studiów.