profesor

Wydział Prawa i Administarcji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, DZIEKAN WYDZIAŁU Prawa i Administracji ogłasza KONKURS na stanowisko profesor nadzwyczajny w Katedrze prawa cywilnego
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Wymagania:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych,
2. Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – minimum 3 lata,
3. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
4. Prowadzone badania naukowe i publikacje naukowe z obszaru prawa.
5. Organizacja i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych.
6. Udział w projektach badawczych i grantach badawczych.
7. Biegła znajomość dowolnego języka nowożytnego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ,
życiorys (CV); wykaz publikacji naukowych,
WSAiB w Gdyni będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy przesłać lub składać w Rektoracie Uczelni lub drogą elektroniczną e-mail: praca@wsaib.pl