profesor nadzwyczajny

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Zatrudnienie dotyczy nauczyciela akademickiego na pierwszym, podstawowym etacie. Od kandydata oczekuje się posiadania doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczenia praktycznego w dyscyplinie pedagogika, dyplomu potwierdzającego tytuł naukowy w/w dyscypliny lub udokumentowany dorobek w w/w zakresie. Wynagrodzenie uzależnione od liczby godzin w pensum dydaktycznym. Optymalnym kandydatem/kandydatką będzie osoba dynamicznie rozwijająca się naukowo, publikująca w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, aktywnie uczestnicząca w konferencjach naukowych. Kandydaci zainteresowani ofertą proszeni są o złożenie następujących dokumentów: a) podanie skierowane do JM Rektora WSIiE TWP, b) Curriculum Vitae, c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, d) dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne, e) wykaz publikacji naukowych, f) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym. Oferty należy przesyłać na adres: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, e-mail: sekretariat@wsiie.olsztyn.pl lub składać osobiście. Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2017 r. Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883)".