profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

REKTOR
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba spełniająca wymogi określone w art. 109 i 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn.: Dz. U. 2012 poz.572 z późniejszymi zmianami/ oraz posiadająca:
• co najmniej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce oraz odpowiedni, aktualny dorobek naukowy, w tym książkę autorską (opublikowaną), osiągnięcia w pracy dydaktycznej, biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, pok.130 w terminie do 31 maja 2016 r. następujące dokumenty:

1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych na polu organizacji i popularyzacji nauki,
5. wykaz publikacji naukowych,
6. odpisy dyplomów: a/ ukończenia studiów wyższych, b/ uzyskania stopnia doktora, c/ doktora habilitowanego lub odpis dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora,
7. w przypadku dyplomów uzyskanych za granicą – tłumaczenie wraz z zaświadczeniem potwierdzającym równoważność,
8. co najmniej jedną recenzję dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia i prowadzenia kierunku,
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym,
11. oświadczenie, zgoda na nienormowany czas pracy,
12. oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku obcym nowożytnym,
13. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej będzie podstawowym miejscem pracy.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2016 r.
Planowane zatrudnienie od 1 października 2016 r.
Kraków, 4 maja 2016 r. REKTOR
Prof. dr hab. Michał Śliwa