profesor nadzwyczajny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie ogłasza konkurs na stanowisko starszego profesora w wymiarze pełnego etatu w Powiślańskiej Szkole Wyższej
w Kwidzynie na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunek: Dietetyka*. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, posiadające dorobek naukowy i spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (t.j. Dz.U. 2018. poz. 1668). Dodatkowo od kandydata wymagana jest dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej.
*Uczelnia jest na etapie przygotowywania wniosku do MNiSzW o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, konieczność wskazania Uczelni jako podstawowego miejsca pracy

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
 posiadać stopień naukowy dr habilitowanego/ profesora nauk medycznych, nauk
o zdrowiu, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych,
 posiadać dorobek dydaktyczny i zainteresowania naukowe odpowiadające studiom pierwszego stopnia na kierunku dietetyka,
 posiadać doświadczenie dydaktyczne w Uczelni wyższej,
 posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 posiadać dobrą znajomość jednego języka nowożytnego języka angielskiego / niemieckiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
 wniosek / podanie o zatrudnienie;
 oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
 skrócony życiorys oraz kwestionariusz osobowy,
 potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego profesora, doktora habilitowanego i doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych,
 informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 wykaz publikacji z ostatnich 2 lat,
 oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku angielskim, wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnieniu na umowę o prace w pełnym wymiarze czasu pracy ze wskazaniem Uczelni jako podstawowego miejsca pracy.
Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.