profesor nadzwyczajny

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu.

Osoba ubiegająca się o stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Automatyki powinna spełniać następujące kryteria:
a) posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego,
b) posiadać znaczny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny na dotychczas zajmowanym stanowisku,
c) kierowała pracami badawczymi, projektowymi lub artystycznymi, zlecanymi przez podmioty zewnętrzne lub realizowanymi w ramach współpracy krajowej lub międzynarodowej,
d) posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i seminariów,
e) uzyskała pozytywną ocenę okresową lub pozytywną opinię z poprzedniego miejsca pracy,
f) jest promotorem co najmniej jednego zakończonego oraz jednego otwartego przewodu doktorskiego,
g) jest autorem monografii, podręcznika lub cyklu przeglądowych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.
Wymagania dodatkowe:
h) poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne, NATO Secret
i) Kierowanie przynajmniej 6 projektami naukowo-badawczymi (w tym co najmniej 4 z dziedziny bezpieczeństwa i obronności Państwa)
j) Współautorstwo co najmniej 7 wzorów przemysłowych

Zgłoszenie powinno zawierać: (2 egzemplarze)
1. Podanie
2. Życiorys
3. Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora
4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego.
5. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie automatyka i robotyka, w dyscyplinie sterowanie obiektów autonomicznych z określeniem swojej dalszej działalności naukowej.
6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE i NATO Sec
7. Oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego (dla obywateli polskich).
8. Oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego (dla obywateli innych krajów).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 stycznia 2016 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25.01.2016 roku.
Zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wynikach konkursu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.