profesor nadzwyczajny

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki humanistyczne – Kulturoznawstwo
DATA OGŁOSZENIA: 17.09.2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.10.2018 r
LINK DO STRONY: www.uksw.edu.pl; www.wnh.uksw.edu.pl, http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kulturoznawstwo, profesor nadzwyczajny

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kultury XX i XXI wieku, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW. Dorobek naukowy kandydata musi być zgodny z profilem badań naukowych prowadzonych w Katedrze Kultury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW (zobacz strona www).

Wymagania:

 stopień naukowy: doktor habilitowany w dyscyplinie kulturoznawstwo
 udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: kulturoznawstwa i/lub socjologii i/lub antropologii zgodny z profilem badań naukowych prowadzonych w Katedrze Kultury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW
 udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny
a nadto wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w udziale w zespołach badawczych i grantach, projektach unijnych, itp.
– doświadczenie aplikacji o granty w konkursach krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych,
– deklaracja o aplikacji o granty w konkursach krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych w okresie zatrudnienia,
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku

Planowane pensum dydaktyczne 210 godzin

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa, pokój 314, w terminie do 17 października 2018 r. Można je również przekazać drogą pocztową na powyższy adres.