profesor nadzwyczajny

Wydział Architektury i Wzornictwa
Politechnika Koszalińska

DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTUTY
I WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Wzornictwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.), oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej §50 i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
a. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki w zakresie wzornictwa.
b. Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.
c. Rozszerzona wiedza z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowania produktu, ergonomii, metodologii projektowania.
d. ewentualnie nagrody, udział w konkursach
e. Doświadczenie zawodowe potwierdzone realizacjami.
f. Umiejętność pracy w programach projektowych.
g. Znajomość języka obcego (terminologia fachowa).
h. Minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego.
i. Umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:
• podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni do Rektora Politechniki Koszalińskiej
• kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
• Odpis dyplomu lub dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytuł profesora
• życiorys zawodowy,
• wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej;
• opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych,
• oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu,
• wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np. certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.),
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Zgłoszenia na konkurs należy składać lub nadsyłać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na profesora uczelni – Katedra Wzornictwa” w terminie od 12.12.2019r. do 09.01.2020r. pod adresem: Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, I piętro, Bud. D pokój 110.